בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

חתימה בדפוס

 

כעל"פ שחתימה בדפוס אינו חתימה:

 

האם כתיבה דינה כנדר,  יעויין בשו"ת חו"י (ס' ט"ז) שכתב שאינו כנדר,  ובסי' קצ"ד כתב שהוי כנדר, וע"ע בנוב"י (קמא יו"ד סי' ס"ו וס"ח) ותשובות רעק"א (קמא כ"ט-ל"ב), ועוד הרבה אחרונים.

ואת"ל דהוי כנדר, האם כשהנוסח מודפס ומוסיף חתימה בכת"י, נחשב כנדר, יעויין בנוב"י (קמא יו"ד סי' ס"ח) שנראה שלא הוי כנדר, ובשו"ת חת"מ (יו"ד ס" רכ"ז) דהוי כנדר.

פקודיך אתבונן, פרשת תרומה – קובץ עיון הפרשה, שנה ד', גליון מ"ב תשס"ה

 

מש"כ שבנק ביכל הוא רק כמלוה ע"פ משום שאין בו חתימה וכאו"א יכול להדפיס ביכל כזה ואין כאן רק דפוס והבנק יכול לומר שהוא מזויף כי אצלם בקמפיוטע"ר אין זה רשום...

ספר משיב בהלכה, סימן כב, הערה ס'

 

דמובא שם [בבבלי מסכת גיטין] דף כ' ע"א אמר ליה רבינא לרב אשי רושמא מיהרץ חריץ או כנופי מכניף אמר ליה מיחרץ חריץ ופירשו שם וז"ל צורת החותם שהיא שוקעת שתוכותיה דוחקים את תוכות של דינר ונכנס הזהב קצת בדוחק בתוך שקיעת הצורה ונמתח מתוך דוחקו ונכנס לתוך הצורה ולא ממילא הן אלא ע"י מכת הקורנס הצורה עצמה נמתחת לתוך הרושם והרי כתבה בידים...

שו"ת מגדל צופים, אבן העזר סימן "ו [דף קצ]

 

... ובהכרח שכאן אזלינן לפי ר"מ דבעי חתימה וזה עושה את עיקר הגט ולשיטתו לא מהני ציור, ורק לר"א דלא בעי חתימה אלא לראי' בזה שפיר מהני גם ציור, אך לפי ר"מ דבעי חתימה מעיקר דין גט לא מהני ציור...

ונראה לומר שלעולם אזלינן לפי ר"א ואע"פ שלר"א מן התורה לא בעי חתימה, אך מדרבנן מצד גזרה של כתיבה אטו חתימה בעינן שיהי' חתימה ככל דיניו של הכתיבה שאם הוא חותם בעי שתהי' חתימה כדין, וכיון שלפי ר"מ חתימה של ציור אין זה מועיל הוא הדץ לפי ר"א מדרבנן אין מועיל חתימה של ציור וכמו שלא מועיל לר"מ...

אילה שלוחה על הבבלי גיטין פרק שני, דף י"ט ע"א

 

וע"ע באבני החושן סימן מו' על קצות החשן ס"ק ח, בשיטת רב שרירא גאון דאין מקיימים כתב יד ע"י דימוי חתימה.

    

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן-בן-אליעזר:אמרכל, שר